Huurvoorwaarden instrumentarium

  1. De huurtijd bedraagt maximaal een cursusjaar of een gedeelte daarvan en eindigt in de laatste week van het cursusjaar
  2. De huurder zorgt ervoor dat gehuurd instrument in een “droge” en “vorstvrije” omgeving komt te staan, en ziet er op toe dat gehuurd instrument niet voor optredens, e.d. wordt gebruikt c.q. wordt verplaatst.
  3. Indien getwijfeld wordt aan een goede behandeling van het gehuurde instrument, behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en voortijdig te beëindigen.
  4. Huurder verplicht zich tot het onderhoud van het instrument en laat het aan slijtage onderhevige materiaal uitsluitend door een deskundige reparateur repareren, c.q. vernieuwen.
  5. Het herstellen van gebreken enz., welke duidelijk niet door huurder zijn veroorzaakt, komt voor rekening van de verhuurder.
  6. Het instrument is door verhuurder verzekerd met een eigen risico van € 50,- per schade geval.
  7. Huurder is bij eventuele wijziging van adres verplicht om verhuurder hiervan ogenblikkelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  8. Het is huurder verboden om het instrument kosteloos, hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
  9. Het instrument kan NIET worden overgenomen aan het eind van de huurperiode.